MDPI Sensorsに1件の論文が掲載!

国際論文誌MDPI Sensorsに以下の1件の論文が採択されました!
オンラインで掲載されています.
MDPI Sensors:https://www.mdpi.com/journal/sensors

  • Quantification and Visualization of Reliable Hemodynamics Evaluation Based on Non-Contact Arteriovenous Fistula Measurement
    Rumi Iwai, Takunori Shimazaki, Yoshifumi Kawakubo, Kei Fukami, Shingo Ata, Takeshi Yokoyama, Takashi Hitosugi, Aki Otsuka, Hiroyuki Hayashi, Masanobu Tsurumoto, Reiko Yokoyama, Tetsuya Yoshida, Shinya Hirono, and Daisuke Anzai
    Sensors, Vol. 7, No. 22, Article ID 2745, pp. 1-17, April 2022 (IF = 3.576)